Szanowni Państwo,

Między innymi, dzięki staraniom Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP
(pisma z dnia 17 marca br. i 26 marca br. oraz odpowiedzi URE na pisma: pisma 
z dnia 20 marca br. i 9 kwietnia br., w tym pismo do Ministerstwa Aktywów
Państwowych) udało się prawnie usankcjonować możliwość zdawania egzaminów,
o których mowa w §8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci (Dz. U. z 2003, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), w sposób ZDALNY.

Art. 73 pkt 61 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o  szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020,
poz. 695), stanowi, że:

w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 2020, poz. 374,
567 i 568) wprowadza się następujące zmiany w art. 31x:
 

1. Komisje kwalifikacyjne powołane na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których okres powołania 
upływa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. przedłuża
się do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji 
sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie
od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia
31 grudnia 2020 r.

3. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji
w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., może być przeprowadzane zdalnie pod 
warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się
sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

 

Z poważaniem

Tomasz Błażejczyk
Dyrektor COSIW