Zgodnie z § 14 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  (Dz. U. Nr 89/2003 poz. 828) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., ustalonego w wysokości 2600  zł.

Opłata za egzamin od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosi 260 zł.

Opłata za egzamin może być wnoszona wyłącznie poprzez konto bankowe:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Lubelski
ul. Rapackiego 13, 20-150 Lublin

Konto Bankowe
PKO S.A. O/Lublin:
92 1240 5497 1111 0010 1986 6269

Kwota: 260 zł

Tytuł: Opłata za egzamin

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty.